Icon Collap

Stand alone Ver

Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu

CIMON SCADA

Phần mềm SCADA Cimon (CIMON-SCADA) là một phần mềm phát triển dựa trên nền tảng là Windows. Phần mềm SCADA của chúng tôi được tối ưu hóa cho một loạt các ngành công nghiệp, cho phép người dùng giám sát và kiểm soát hệ thống bất cứ lúc nào, từ bất cứ đâu.

Product
Stand alone Ver
Overview

Phần mềm SCADA Cimon CM01-FULL/RS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-FULL/RS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-3000/RS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-3000/RS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-1500/RS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-1500/RS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0500/RS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0500/RS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0150/RS

Phần mềm SCADA CM01-0150/RS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0075/RS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0075/RS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-FULL/DS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-FULL/DS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-3000/DS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-3000/DS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-1500/DS

Phần mềm SCADA CM01-1500/DS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0500/DS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0500/DS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0150/DS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0150/DS

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0075/DS

Phần mềm SCADA CM01-0075/DS

DS

Phiên bản Development bao gồm cả phiên bản Runtime viewer

Rs

Runtime Viewer không có Development tool ( phiên bản DS và RS không cung cấp web server and client)
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.